QUI TRACTA LES DADES?

El responsable del tractament és l’Associació de Salut Mental Horta Guinardó, NIF G08936619, ubicada al carrer Arquitectura, número 20-24, 08035 de Barcelona.

L’Associació és una entitat que té per objecte la gestió dels Centres de Salut Mental d’Adults Csma Horta i Csma de Guinardó i Programes Assistencials que tenen com a finalitat l’atenció especialitzada ambulatòria en Salut Mental.

L’Associació durà a terme les funcions que li són pròpies d’acord amb el que es preveu en els seus estatuts i marc legal vigent, establint totes les mesures de seguretat necessàries per garantir la màxima confidencialitat en l’accés a les seves dades per part del personal.

De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), l’informa que a través d’aquesta plana web podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, i resoldre tots els dubtes que li puguin sorgir en relació a la política de protecció de dades adoptada per l’Associació. El contacte del Delegat de Protecció de Dades és dpd@asmhg.com .

AMB QUINA FINALITAT ES TRACTEN LES DADES?

Les seves dades seran tractades amb finalitats assistencials per part dels professionals de l’Associació, de conformitat amb el que estableix l’article article 9.2. i 3 del Reglament, i la corresponent normativa que el desenvolupa. Únicament li demanarem aquelles dades que siguin necessàries per a la seva assistència.

La finalitat del tractament és garantir el registre i seguiment del tractament mèdic, sanitari, sociosanitari i social que els centres donen a persones usuàries, així com el contínuum assistencial de les persones ateses. Facilitar informació per a la facturació del servei prestat i complir amb l’obligació de formar la història clínica. Servir com a font d’informació necessària per a processos de salut pública, gestió i planificació sanitària, estudis epidemiològics, estadístiques, investigació o docència. Les dades proporcionades seran conservades d’acord a la legislació sanitària afecte vigent en cada moment, en l’actualitat a la Llei 21/2000 sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, que preveu un termini de quinze anys des de la data d’alta de cada procés assistencial en relació a la documentació rellevant i un termini de cinc anys per la resta. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

A més de la prestació assistencial, l’Associació també pot tractar dades amb finalitat de:

  •  Recerca científica, sempre que prèviament la persona interessada hi hagi consentit i garantint els requeriments específics establerts per la normativa sobre aquest àmbit i en la disposició addicional 17 LOPDGDD.
  •  Atenció de sol·licituds d’informació, queixa, suggeriment, reclamació o exercici de drets. En aquests casos, les dades es tractaran únicament per a gestionar i tramitar la corresponent sol·licitud.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’entitat són certes i es fa responsable de comunicar qualsevulla modificació en les mateixes.

No es tractaran dades personals amb altres finalitats de les aquí descrites, excepte les derivades d’obligacions legals o requeriments judicials.

CONSENTIMENT

En els casos en els quals el tractament de les dades es fonamenti en el consentiment de la persona titular de les dades, aquest consentiment es recollirà de forma escrita i serà intel·ligible i revocable. L’Associació conservarà una còpia del document en el qual es consent i una altra còpia serà lliurada a la persona signant.

QUANT DE TEMPS ES CONSERVEN LES DADES?

Les dades es conservaran durant el temps necessari que justifiqui la seva finalitat. En el cas de les dades assistencials, es respectaran els terminis que disposa la normativa d’autonomia del pacient i documentació clínica.

En el cas de les dades de recerca, es conservaran el termini que s’indiqui en cada estudi/projecte concret.

En el cas de les dades d’atenció a diferents sol·licituds, es guardaran durant un termini de 5 anys.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS I COM EXERCIR-LOS?

Es pot sol·licitar l’accés a les dades, la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió o portabilitat. També, es pot requerir limitar el seu tractament, oposar-se i retirar el consentiment del seu ús per a determinades finalitats. Aquests drets els pot exercir dirigint-se a la Unitat d’Atenció a l’Usuari o a través del correu electrònic dpd@asmhg.com.

Així mateix l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades front qualsevol actuació de l’Associació que consideri que vulnera els seus drets.

A QUI SE CEDEIXEN LES DADES?

Les seves dades es podran cedir a altres entitats assistencials o a l’Administració, sempre que una norma de rang legal ho autoritzi, principalment amb finalitats assistencials o de facturació. Així mateix, informem que les seves dades s’incorporaran a la Història Clínica Compartida de Catalunya.