Formació

L’Associació de Salut Mental Horta Guinardó entén la formació dels seus professionals com un factor estratègic imprescindible per la construcció de les capacitats de l’organització. Per aquest motiu apostem per un model de formació estructurat que contempla diferents modalitats formatives alineades amb els objectius estratègics de l’ASM Horta Guinardó.

Un cop identificades les necessitats formatives dels treballadors tant a nivell d’equip com de necessitats individuals, la Comissió de Formació de l’ASM Horta Guinardó elabora el Pla Anual tenint en compte les necessitats de les diferents categories professionals i els objectius estratègics de l’organització.

Accions Formatives Asistencials
Accions Formatives no Asistencials

Docència

L’ASM Horta Guinardó te signats diversos Convenis de Col·laboració docent amb diferents centres i institucions amb els quals treballem desde fa més de 9 anys en alguns casos. Considerem que la docència és un element imprescindible per a una activitat d’excel·lència i al mateix temps una obligació personal per assegurar la màxima competència dels futurs prefessionals del nostre sistema de salut.

Cada una de les diferents especialitats que impartim disposa d’un referent/tutor que supervisa la estada formativa dels estudiants (residents o alumnes en pràctiques) als nostres Serveis. Existeix també una Comissió de Formació i Docència, la missió de la qual es donar suport, potenciar i millorar la qualitat de la docència que oferim.

Arrel de la situació sanitària de març de 2020, es crea de forma precursora un programa de suport teòric-pràctic de forma virtual als residents de medicina de família i comunitària que tenien planificada la formació durant el període pandèmic. Es proposa un model de formació mixt i transversal dirigit a residents en formació de medicina i infermeria de família i comunitària, on es prioritza l’assistència presencial però es manté la formació teòrica – pràctica en format virtual basada en l’aprenentatge cooperatiu.

D’acord amb la Unitat Docent s’inicien al Juny de 2020 les sessions de formació virtual per aquells residents que van veure afectada la seva rotació per la pandèmia, fent-la extensiva també a residents d’altres CSMAs.

Residents o alumnes

Investigació o Recerca

L’Associació de Salut Mental Horta Guinardó vol ser un referent de qualitat assistencial i d’implantació de programes transversals i innovadors seguint criteris de màxima qualitat i eficiència. Per assolir aquesta fita es imprescindible invertir una part de la nostre dedicació a la actualització permanent dels coneixements relacionats amb la recerca de nous models que suposin garantir una pràctica eficaç i actualitzada d’acord amb les darreres troballes científiques garantint alhora el principis ètics de la nostre actuació.

Objectius generals