Informació legal

L’ Asociación Salud Mental d’Horta Guinardó amb CIF: G08936619 (en endavant ASM HORTA-GUINARDÓ) té per objecte la gestió dels Centres de Salut Mental d’Adults; Csma Horta i Csma de Guinardó i Programes Assistencials que tenen com a finalitat l’atenció especialitzada ambulatòria en Salut Mental.

CONDICIONS D’ÚS

L’accés a aquesta plana web implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’utilització d’aquesta plana, detallades en totes les seves notes i polítiques legals pel que fa a protecció de dades, propietat intel•lectual, mesures de seguretat i jurisdicció competent. L’accés, doncs, a aquesta plana és per compte i risc de l’usuari, essent responsabilitat del mateix la utilització dels mitjans idonis per evitar aquests riscos.

Queden prohibits els enllaços a planes difamatòries, pornogràfiques, racistes o qualsevol altra que ofereixi informació falsa o perjudiqui a l’ASM HORTA GUINARDÓ o qualsevol dels altres col·laboradors.

L’entitat revisa i actualitza la informació continguda en aquesta plana però no garanteix que la informació sigui correcta. En conseqüència, no es responsabilitza pels danys causats en base a decisions preses per informacions agafades dels continguts publicats en aquesta plana.

PROTECCIÓ DE DADES I CONSENTIMENT

1.- ASM HORTA GUINARDÓ posa en coneixement dels usuaris i d’altres, que es compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, ja que es considera que la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals que es puguin facilitar mitjançant aquest servei, necessàriament requereix l’adopció de mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accessos no autoritzats i robatori de les dades personals facilitades, en el seu cas, tenint en compte l’estat de la tecnologia, naturalesa de les dades i riscos als que es troben exposats.

2.- En conseqüència ASM HORTA GUINARDÓ realitzarà un tractament de les dades personals facilitades pels usuaris, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades i la normativa interna que el desenvolupi.

3.- La legislació vigent en matèria de protecció de dades imposa una sèrie d’obligacions i estableix així mateix els drets de les persones en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Per al correcte coneixement i, en el seu cas, exercici dels drets que li puguin correspondre, és necessari que l’usuari de la pàgina web llegeixi detingudament aquest avís i resta de notes legals que figurin en la plana web.

4.- ASM HORTA GUINARDÓ es reserva el dret a modificar el present avís per adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials així com modificacions o pràctiques del sector. En aquests casos s’avisarà a la present plana web amb antelació prudencial dels canvis que es vagin a produir en la política de protecció de dades i de quan començaran a sortir plens efectes. Per dades de caràcter personal s’entén qualsevulla informació corresponent a persones físiques identificades o identificables.

5.- Les úniques dades personals a les que l’entitat tindrà accés seran aquelles facilitades pel  propi usuari i davant la cessió dels quals hagi estat informat i, si escau, hagi atorgat el seu consentiment. L’usuari ha de tenir en compte que existeixen certes cessions de dades que són necessàries perquè l’Entitat pugui realitzar la prestació encarregada o la seva activitat principal.

6.- L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’entitat són certes i es fa responsable de comunicar qualsevulla modificació en les mateixes.

7.- La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té per finalitat el manteniment de la relació establerta, en el seu cas, per la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis als que l’usuari decideixi accedir, i prestació d’informació i productes oferts per l’Entitat.

8.- Els usuaris tenen reconeguts els drets d’accés, cancel·lació, supressió, limitació, oposició i limitació del tractament de les seves dades, així com el dret a ser informats de les cessions realitzades, respecte les seves dades personals, que no es trobin emparades per l’aquí previst o el que estableixin les lleis oportunes. En aquest sentit, l’usuari o el seu representant legal degudament acreditat, podrà exercir mitjançant sol·licitud dirigida a l’ASM HORTA GUINARDÓ, per correu ordinari, aportant còpia del seu DNI o document acreditatiu de la representació, a la següent adreça: ASM HORTA GUINARDÓ, a l’atenció de Direcció, carrer Arquitectura, número 20-24, 08035 de Barcelona; o bé mitjançant correu electrònic a la següent adreça: info@asmhg.com«> info@asmhg.com«.

SEGURETAT A LA XARXA

En particular, ASM HORTA GUINARDÓ empra sistemes de seguretat que, a través de sistemes de certificats i xifrat, permeten comprovar l’autenticitat de la plana web de l’Entitat, des d’on es recaven dades personals, així com la integritat i confidencialitat de les seves dades personals durant la seva transmissió.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Així, queda informat i advertit a través d’aquest avís que els mitjans emprats a Internet no són infal·libles i inexpugnables i, per tant, l’Entitat no pot fer-se responsable de pràctiques en les que l’usuari no assumeixi el nivell adequat de seguretat ni la diligència deguda, ni tampoc de les seves conseqüències. L’usuari, doncs, ha de ser conscient que per definició, Internet és una eina oberta i global. Per tot l’anterior, doncs, es recomana a l’usuari la màxima diligència en aquesta matèria i la utilització de tots els mecanismes de seguretat que tingui al seu abast.

LINKS A ALTRES PÀGINES WEB

ASM Horta Guinardó pot facilitar en aquest web site, links a pàgines web, però no subscriu ni es responsabilitza obligatòriament dels continguts d’aquestes pàgines. La finalitat de publicar accessos a aquestes pàgines és sempre informativa, i en cap cas assistencial.

No es permetrà l’enllaç de cap pàgina web o d’una adreça de correu electrònic al Portal, excepte amb l’autorització expressa per escrit de l’ASM Horta Guinardó, que podrà ser revocada en qualsevol moment. L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de l’ ASM Horta Guinardó de la pàgina que realitzi aquest enllaç.

PROPIETAT INTEL-LECTUAL

1.- Tots els continguts i elements gràfics (imatges, sons, textos, logotips, codi font…) que formen part de la plana web www.asmhg.es/www.asmhg.com/www.asmhg.org són de titularitat exclusiva de ASM HORTA GUINARDÓ o de terceres persones que han autoritzat l’ús a ASM HORTA GUINARDÓ pel que queden protegits per la vigent Llei de propietat intel·lectual, aprovada pel Reial decret legislatiu 1/1996, a excepció del previst al seu article 13.

ASM HORTA GUINARDÓ és el titular del domini en Internet “asmhg.com” sota el que figura el portal web www.asmhg.com i tots els subdominis i directoris inclosos sota el mateix.

2.- L’accés als continguts propis de propietat intel·lectual per part de l’usuari, no transfereix cap dret sobre els mateixos. En aquest sentit, qualsevol ús o reproducció que facin les persones usuàries d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en un futur, hauran de fer-se seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa comentada.

3.- En concret, queda prohibida la reproducció (excepte per a un ús privat), la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altra explotació dels continguts d’aquesta plana, sense el consentiment escrit del titular. A aquests efectes, l’interessat haurà de dirigir-se a l’entitat a la següent adreça c/ Arquitectura, nom. 20-24, 08035 Barcelona o correu electrònic següent info@asmhg.com«> info@asmhg.com«.

4. Tampoc es podran realitzar enllaços a aquesta plana web sense el consentiment del titular i només es permetran enllaços a la pàgina principal d’aquest web. Així doncs, per establir el link d’aquesta plana web amb altres pàgines, s’haurà de sol·licitar el consentiment de la direcció de l’empresa, bé dirigint-se per escrit al domicili social c/ Arquitectura, nom. 20-24, 08035 Barcelona o al següent correu electrònic: info@asmhg.com«> info@asmhg.com«.

JURISDICCIÓ COMPETENT

Per la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que es pogués suscitar sobre la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre a l’usuari, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de llei, l’usuari se sotmet voluntàriament i de forma expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

La informació proporcionada en el lloc web no reemplaça si no que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i en cas de dubte s’ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.